SERVICII

Vă puteţi baza pe noi pentru că ideile pe care le aveţi să se transforme în proiecte viabile, sustenabile şi finanţate.

PRINCIPALELE SERVICIIoferite de TEAMPRO Strategy Consulting SRL:

Consultanţă specializată în vederea accesării unor surse de finanţare.

– Identificarea nevoilor clientului şi oferirea tuturor informaţiilor necesare pentru alegerea celei mai bune variante de finanţare în raport cu statutul şi cashflow-ul disponibil al companiei/instituţiei;

– Monitorizarea oportunităţilor de finanţare şi transmiterea informaţiilor către clienţi pentru alegerea celei mai bune soluţii în raport cu nevoile identificate. Finanţările se referă atât la programe cu aplicare directă la Uniunea Europeană, cât şi la Programele Structurale şi de Investiţii şi la fondurile alocate de Guvernul României.

– Redactarea de proiecte în vederea obţinerii finanţării nerambursabile, în termenul impus de Ghidul Solicitantului, cu maxim de eficienţă şi eficacitate. Ne ocupăm de elaborarea cererilor de finanţare, a studiilor de fezabilitate, a planurilor de afaceri, a analizei cost-beneficiu şi a altor documente specifice fiecărei operaţiuni în parte.

– Consultanţă specializată pe perioada de implementare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă.

– Elaborarea tuturor documentelor necesare desfăşurării unui management riguros, pe toată perioada de implementare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă (cereri de rambursare, rapoarte de progres, rapoarte de activitate, etc).

– Elaborarea de notificări şi/sau acte adiţionale, ori de câte ori apar, în faza de implementare a proiectului, modificări faţă de cererea de finanţare aprobată.

– Elaborarea unor puncte de vedere şi a documentelor suport aferente acestora, în cazul solicitărilor de clarificare primite din partea finanţatorului (Autoritatea de Management sau Organismul Intermediar).

– Consultanţă specializată în elaborarea caietelor de sarcini

– Verificarea trasabilităţii echipamentelor, a serviciilor sau a lucrărilor achiziţionate în conformitate cu caietul de sarcini şi cererea de finanţare.

Consultanţă specializată în achiziţii publice.

– Elaborarea documentaţiilor de atribuire/achiziţie în conformitate atât cu tipul beneficiarului, cât şi cu legislaţia naţională în vigoare;

– Oferirea unor puncte de vedere specializate în cazul posibilelor solicitări de clarificare primite din partea potenţialilor ofertanţi sau la nevoie în cazul formulării unor contestaţii;

– Suport tehnic acordat beneficiarului în procesul de evaluare a ofertelor, prin includerea în comisiile de evaluare a unor experţi cooptaţi.

– Oferirea de consultanţă juridică la semnarea contractelor de achiziţie sau a eventualelor acte adiţionale.

Realizarea de audit tehnic şi în domeniul achiziţiilor publice.

– Verificarea din punct de vedere legislativ şi instituţional a procedurilor de achiziţie derulate şi solicitate la rambursare, în cadrul contractelor de finanţare;

– Verificarea preliminară şi/sau finală a aspectelor tehnice asumate de către beneficiar în cadrul contractelor de finanţare, în conformitate cu caietele de sarcini, rapoartele de progres, rapoartele de activitate, procesele verbale de predare – primire, acceptanţă a serviciilor sau de recepţie la finalizarea lucrărilor, etc. ;

– Verificarea formală a realităţii investiţiei asumate de beneficiar prin contractul de finanţare.

Realizarea verificărilor în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă.

Verificarea administrativă

– Analizarea documentelor depuse la cererile de rambusare şi la cererile de plată şi efectuarea unor vizite de montorizare la sediul beneficiarilor în perioada de implementare a proiectelor.

– Emiterea unor puncte de vedere (inclusiv verificarea eligibilităţii cererilor de finanţare depuse prin POC) / Opinie la solicitarea Beneficiarului.

– Verificarea ex-ante a procedurilor de achiziţie încheiate de beneficiarii publici ai contractelor de finanţare, înainte ca acestea să fie solicitate la plată/rambursare.

Verificarea la faţa locului

– Desfăşurarea activităţilor de verificare la faţa locului (eligibilitate, achiziţii publice, informare şi publicitate, egalitate de şanse, dezvoltare durabilă, realitatea investiţiei, menţinerea pistei de audit, etc) ;

– Desfăşurarea activităţilor de control (în funcţie de natura sesizărilor) conform legislaţiei în vigoare şi a procedurilor/instrucţiunilor specifice fiecărei operaţiuni/măsuri în parte ;

– Analizarea punctelor de vedere ale beneficiarilor asupra titlurilor de creanţe, analizarea comentariilor şi a observaţiilor beneficiarilor asupra rapoartelor de verificare şi analizarea modului de implementare a recomandărilor;